Wettelijke vermeldingen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

PRP Technologies stelt deze website ter beschikking van bezoekers voor persoonlijk gebruik van de informatie. De hier aanwezige gegevens mogen in geen geval, ook niet gedeeltelijk, commercieel worden gebruikt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van PRP Technologies. Deze pagina beschrijft de wettelijke voorwaarden die gelden voor elke bezoeker van de website. Door eenvoudige raadpleging van de website aanvaardt de gebruiker om onvoorwaardelijk de bepalingen van dit document toe passen.

VERANTWOORDELIJKHEID - DISCLAIMER

a) PRP Technologies zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. In geen geval kan contractuele aansprakelijkheid van PRP Technologies worden ingeroepen voor eventueel voorkomende fouten of onnauwkeurigheden op deze website. De informatie op deze website kan worden gewijzigd en bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

b) PRP Technologies kan voor materiële of immateriële, directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak ervan (met inbegrip van schade veroorzaakt door de eventuele verspreiding van een computervirus of door computerfraude), of voor gevolgschade of andere schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website of ook nog het onvermogen om toegang te krijgen tot de website, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

c) Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden met aanvullende informatie. PRP Technologies aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt, en evenmin voor de inhoud van websites onder het beheer van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden aangezien PRP Technologies geen enkele controle kan uitoefenen op deze volledig onafhankelijke websites. Elke gebruiker van de site en van de hyperlinks moet zich beschermen tegen virussen die eventueel aan hem kunnen worden doorgegeven tijdens zijn bezoek aan deze site of aan de websites waartoe hij toegang krijgt via de hyperlinks op deze site. PRP Technologies waarborgt niet dat de server waarop de site zich bevindt vrij is van virussen of dat er geen technisch probleem kan optreden waardoor de computer van de gebruiker of de gegevens die hierop opgeslagen zijn, kunnen worden beschadigd. In geen geval kan PRP Technologies of zijn onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan optreden wanneer men verbonden is met de site.

AUTEURSRECHT

a) De volledige website, de presentatie en ook alle andere elementen ervan, met inbegrip van logo's, afbeeldingen, foto's, kaarten, video's, geluid ... enz., die op de site staan, worden beschermd door de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot het intellectuele eigendom en zijn de exclusieve eigendom van PRP Technologies.

b) Deze voorwaarden verlenen slechts een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Website. Daarom erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat PRP Technologies de eigendom of enig intellectueel eigendomsrecht of -titel niet aan u noch aan anderen overdraagt. Reproductie van de documenten van de site wordt uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privé-gebruik; elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

c) Gebruik van documenten: alle informatie, afbeeldingen, video, reclamecampagnes enz ... worden beschermd zoals hierboven beschreven. Op deze realisaties zijn rechten van derden van toepassing (d.w.z. fotografen, modellen, illustratoren, filmmakers ...) die na onderhandeling werden overgedragen. Derhalve worden alle rechten op reproductie, representatie en communicatie met het publiek, met inbegrip van downloadbare documenten die verband houden met de realisaties (posters, pers, films ...) voorbehouden binnen dit specifiek kader.

Commercieel gebruik is niet toegestaan en de clausules van bovenstaande paragrafen a) b) c) zijn van toepassing. Het niet-naleven van deze clausules en hun verbodsbepalingen vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke sancties.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Elke bezoeker van de site die persoonlijke informatie verstrekt aan PRP Technologies verleent PRP Technologies alle overdraagbare rechten met betrekking tot deze informatie en machtigt PRP Technologies om hiervan gebruik te maken. De informatie die door bezoekers via deze website onder hun verantwoordelijkheid wordt verstrekt, wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn, moet correct en geoorloofd zijn en mag de belangen van derden niet schaden. PRP  Technologies verbindt zich ertoe om de verzamelde informatie niet door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

Bezoekers kunnen op elk moment gebruik maken van hun recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de op hen betrekking hebbende gegevens (art. 34 van de wet "Informatie en vrijheden" van 6 januari 1978).

Om dit recht uit te oefenen, kunnen zij contact opnemen met:

- Per brief aan: PRP Technologies: - BP46 - 33 Avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15 - Frankrijk

GEBRUIKSAANWZINGEN

Om optimaal te kunnen genieten van alle functionaliteiten van de website van PRP Technologies, is het gebruik van de browsers Microsoft Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera sterk aanbevolen (gratis software) .

Sommige pagina’s van de website bevatten:

PDF-documenten: Om deze documenten te kunnen lezen, heeft u de software Acrobat Reader nodig (Acrobat Reader donwnloaden (gratis))

Flash-animaties: Om deze te bekijken heeft u de plug-in Flash 16.0 nodig.

CREDITS

UITGEVER :

PRP Technologies SAS
BP46 - 33 Avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15 - Frankrijk

SIRET 87718057000252
Capital social 648 000 €
Tel : +33 (0)1 56 54 28 40

VERTALING:

www.agrooh.com

ONTWERP EN ONTWIKKELING VAN MULTIMEDIA

Yellowcake concepts
149, rue Pierre Sémard
29200 Brest
tél. : + 33 (0)2 98 49 02 53
fax : + 33 (0)2 98 49 44 27
Web : www.yellowcake.net

HOSTING

Yellowcake concepts
149, rue Pierre Sémard
29200 Brest
tél. : + 33 (0)2 98 49 02 53
fax : + 33 (0)2 98 49 44 27
Web : www.yellowcake.net