DE BODEM, HOEKSTEEN VAN DE AGRO-ECOLOGIE

De productie van tarwe, bieten, gras, druiven of groenten om mensen en dieren te voeden is per slot van rekening slechts een gespecialiseerd gebruik van de bodem. De basis blijft hetzelfde: Ervoor zorgen dat het landbouwgewas zich kan wortelen in de bodem en er de nodige voedingsstoffen vindt waardoor zijn genetisch potentieel ten volle tot uitdrukking kan komen.. Het is een van de verantwoordelijkheden van de teler om ervoor te zorgen dat de bodem die hij bewerkt een zo gunstig mogelijk milieu vormt voor de teelt, zonder dat hij de bodem daarom uitput.

DE BODEM: EEN COMPLEX GEHEEL, TONEEL VAN TALRIJKE REACTIES

Een bodem is een complex geheel dat enerzijds wordt gevormd door verwering van het moedergesteente onder invloed van klimaat, water, wortels en micro-organismen, en anderzijds door de afbraak van organisch materiaal dat op het oppervlak terechtkomt. Rotsen worden geleidelijk omgezet naar zand, leem en klei die worden gemengd met de humusdeeltjes, afkomstig van de biologische omzetting van dood plantaardig en dierlijk materiaal.

 

Pédogénèse

 

Gemiddeld wordt in Europa ongeveer 1 ton per hectare en per jaar aan nieuwe bodem gevormd. Een gezond bodemleven is dus al van groot belang bij de allereerste fase van de vorming van de bodem. Maar daar houdt het niet op!

Zoals elk complex organisme is de bodem het toneel van talrijke reacties die worden beïnvloed door mineralen, water, gassen, enzymen  binnen de vitale biochemische kringlopen die van essentieel belang zijn voor de voeding van de planten en de duurzaamheid van de bodem.

Gemiddeld wordt in Europa ongeveer 1 ton per hectare en per jaar aan nieuwe bodem gevormd.

Zo worden de  koolstof-, stikstof-, fosforkringlopen,  samen met de kringloop van vele andere elementen  aangestuurd door het bodemleven dat al miljoenen jaren aanwezig is en door de natuur werd geselecteerd voor de rol die het kan spelen en haar aanpassingsvermogen.

DE BODEM: EEN LEVENDE OMGEVING

De bodem reageert op alle omgevingsfactoren die een gunstige invloed hebben op de groei en de ontwikkeling van zijn vruchtbaarheid, maar ook op alle nadelige factoren die zijn werking verstoren en zijn productievermogen voor de toekomst in gevaar brengen.

Dynamique d'évolution des sols

Volgens Dominique Arrouays, directeur van de afdeling Infosol van het INRA van Orléans : "Hoe intensiever en gespecialiseerder de landbouw, des te minder er micro-organismen in de bodem aangetroffen worden."

Symptomen die wijzen op een verstoorde bodem:

 • erosieprocessen (water of wind),
 • verdichting,
 • verstikking,
 • verzuring,
 • blokkering van mineralen,
 • vertraagde afbraak van organische restmaterialen,
 • verlies van biomassa...

Teeltwisseling, materiaal, bodembewerking, beheer van organisch materiaal, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen werken in op de biologische bestanddelen.Het is dus duidelijk dat de keuzes en handelingen van de landbouwer een grote invloed zal hebben op de bodemkwaliteit en de toekomst van zijn kapitaal.

DE BODEM: ER IS LICHT AAN DE HORIZON

Dankzij de voortuitgang van de wetenschap komen we steeds meer te weten over dit nog weinig gekende milieu.

Door technieken van moleculaire biologie kunnen we nu de talrijke uitwisselingen tussen de verschillende bodembestanddelen beter begrijpen. De vooruitgang in microbiologie geeft ons extra kennis over de relaties tussen plant en rhizosfeer.

 

Exemple de composition d'un sol

DE VRUCHTBAARHEID VAN DE BODEM

Vandaag zien we een vruchtbare bodem niet alleen maar als een bodem die voldoende voedingsstoffen bevat voor de plant, maar plaatsen we hem in een ruimere context en houden we ook rekening met de  fysieke, chemische en biologische kenmerken van  de omgeving.

In 1 gram bodem, vindt men:

 • 1 miljoen individuen
 • Duizende soorten

Deze miljoenen individuen verzorgen vitale functies:

 • Ontwikkeling van de organische materialen (mineralisatie, humusvorming)
 • Mineraalcyclus (stikstof, fosfor, koolstof...)
 • Voedingssymbiose met de plant (rhizosfeer, mycorrhiza...)
 • Antagonitische microörganismen tegen plantpathogenen
 • ...

Is duurzame landbouw mogelijk wanneer we verder hulpstoffen aanvoeren die min of meer opgenomen worden door de planten, die energieverslindend zijn en wanneer we helemaal geen rekening houden met feit dat de bodem beschikt over veel doeltreffender en zuiniger middelen om diezelfde functies te verzekeren en daarbij ook nog het milieu respecteert?

“Hoe intensiever en gespecialiseerde de landbouw is, des te minder micro-organismen de bodem bevat.”

Voor het verzoenen van een productieve landbouw die ook het milieu spaart, moeten we voortaan gewoon  samenwerken met de elementen van de ecosystemen en hen niet langer tegenwerken.

De vruchtbaarheid van de bodem en de bemesting van de gewassen verbeteren met de oplossingen van PRP Technologies

De originaliteit van de benadering van PRP Technologies voor een verhoogde  vruchtbaarheid van de bodem en voeding van de gewassen berust op het feit dat het de natuurlijke mechanismen van de plant en de bodem stimuleert en versterkt om zo tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van een productieve landbouw  met een zo gering mogelijke invloed op het milieu. PRP Technologies levert zijn bijdrage door het aanreiken van oplossingen voor het ontwikkelen van de agro-ecologie.